دو،نيه -بوق

 

دو،نيه نى ، ال ، بوق ده لىك

وزىنە ن كو،تپه ي وز گه لىك

جاقسارتا الساك^ سه ن ونی

ءومىردىك^ بولار سول ءجونى

جاقسارا السا ءوزى -اق و ل

نه گه که ره ک تالاپ مول ؟!

کوپ حیکمه تتی الدانىك^

یگه رو^ ءتيىس جالعانىن

بو،لدىرگه ن ه ک ءبىز داعى

جونده و^ که ره ک ءبىز تاعى

جه رده گی بار نارسه سی

ونىك^ بىزگه جارده می

په رىشته له ر كوكته رده ن

جارده م سونداي كوپ به رگه ن

شىققاننان سوك^ ءبىز شه كته ن

جه رگه  ءتو،ستىك جانده تته ن

ال ، ءامىرىن قولدانساق

سول و،جماقتا قايتا و،شپاق

سونىمه نه ن دو،نيه گه

بوقتى به ته ر سو،يكه مه

بىلعاو^شی ونی ءوزىمىز

تازالاو^ی جانه ءىسىمىز

سونداي قايرات - ه ک^به کپه ن

سىيلىق العاي جانده تته ن

تامو،ق بولار بارار جه ر

بولماساك^ ه گه ر تالاپکه ر

منبع : حاجي محمد شادكامد،ونيه - بوق
برچسب ها : ءبىز ,دو،نيه