دو، نيه بوق

 

دو، نيه نى ، ال ، بوق ده لىك

وزىنە ن كو،تپه ي وز گه لىك

جاقسارتا الساك^ سه ن ونی

ءومىردىك^ بولار سول ءجونى

جاقسارا السا ءوزى - اق ول

نه گه که ره ک تالاپ مول ؟

حیکمه تی بولعان اللانىك^

یگه رو^ پارىز جالعانىن

شىرقىن بو،زعان ءبىز داعى

جونده ته لىك ءبىز تاعى

جوقتىك^ ءبارىن بار قىلدى

جونده و^گه ده جار بولدی

جه رده گی بار نارسه نی

حاقتىك^ ب^زگه جارده می

شىققان ه دىك ءبىز شه كته ن

جه رگه تو،ستىك جانده تته ن

ه ندى ءامرىن قولدانساق

سول و،شپاققا قایتا و،شپاق

منبع : حاجي محمد شادكامد،ونيه - بوق
برچسب ها : ءبىز