حاجى ءو^الي

كه شه نامازرىگه رده

دو،نیه ده ن ءو^الي وته رده

مه ن داعى ه دىم حابارسىز

اجالى ونىك^ جه ته رده

 

سه يىت عادي بالاسى

بولار - او^ تالاي توباسى

نه گه ده سه ک^ قاجی بوپ

قو،داي بولعان پاناسونیک

 

که تکه ن ه دی قازاقتان

باقىت ىزده ي و،زاقتان

وزگه ره جازداپ مازهابى

شىعىپ ءمو،سلىم ساناقتان

 

ءبىر مو،سكىنگه و،یله نىپ

ءبىر شامالى كو،يله نىپ

اقىر سوك^ی ورالدى- او^

ءوز جو،رتىنا سو،يره نىپ 

 

ءو،ش و،ل تو^عان که مپىرى

تورته و^ی ده تو،ر ءتىرى 

و،لدىك^ ءبىرى جارتىكه ش

ه كه و^ی ءىستىك^ بىلگىرى

 

به زگه ندی کور ءبىر قازاق

ءوز جو،رتىنان بوپ قاشاق

ءبىر ته ك^ىمه ن باس قوسىپ

و،لدار تاپتی به ک عاجاپ

 

تاعدىردی ءبىل قو،دايدان

جول تاپتىرار قولايدان

جاعداي بولسا وك^سىز دا

وعان بولا مو،ک^ایماک^

 

ءوالي تو،رسىن قازاق تا

تالاي كوردى مازاق تا

مو،ك^سىز بولار اقىرى

بولسا ارتىق تالاپ تا

 

کوردىك تالاي بايپاتشا

باتقاندارىن باتپاققا

تاپتىم ده گه ن مه ن ءوزىم

اينالعانىن به تپاققا

 

بىلسە ه گه ر ال بالا

مو،راسی عوي اتا-انا

اعايىنی سونداي اق

سيلاس بولسا دانا دا

 

و،يه لمه ن مه ن ه لى ده

سو،يه و^ بولار به لى ده

وتانى بولسا سو،يىكتى

په نده نىک^ ده که می نه ؟!

 

وسانشاما ىرىستى

قو،داي كارىم به رىپتی

سوعان بولا شو،کىرلى

و،قساتالىق ءار ءىستى

 

جاساعانداي قىلىقتى

پایدالانا ىرىستى

اسىرالىق بىزده ر ده

قازىرگىده ن ءبارى ءىستى 

منبع : حاجي محمد شادكامحاجی ءو^الي
برچسب ها : بولسا ,ءبىر ,تالاي ,بولار ,ءو^الي